About Us

บริษัท ช เจริญพานิชวิศวกรรม จำกัด

เป็นบริษัทที่มีความชำนาญงานในด้านวิศวกรรม ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมางานวิศวกรรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในด้านวิศวกรรมรวมทั้งงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานเครื่องกล งานเหล็กโครงสร้าง และงานสแตนเลส ให้บริการงานออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา แก้ไข ดัดแปลง และปรับปรุงระบบงานด้านวิศวกรรม ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง สุขาภิบาล ปรับอากาศ และระบายอากาศ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อย่างครบวงจร จากทีมงานวิศวกรชำนาญงานเฉพาะด้านอย่างมืออาชีพ มีประสบการณ์ทำงานตรง 10 ปี เราพร้อมบริการด้วยใจ ซื่อสัตย์ และพร้อมรับประกันงานคุณภาพ

img_3303
img_3301
IMG_1636
S__30187670
53472
53473
446053
2127
Exif_JPEG_PICTURE

Management Team

นายถิรธนัช มณีฉาย
Director

ชำนาญงานด้านติดตั้ง ออกแบบ

งานด้านเครื่องปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล

และระบบดับเพลิง

ด้านการศึกษา

จบปริญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ด้านการทำงาน

มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญวิศวกร ประสบการณ์ 15 ปี ตำแหน่งงาน Design Engineer , Project Site Engineer, Installation Engineer, Service Manager Engineer

นายญาธิปภัค มณีฉาย
Managing Director

ชำนาญงานด้านติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข

งานด้านไฟฟ้าโรงงาน

ด้านการศึกษา

จบปริญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ด้านการทำงาน

มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญวิศวกร ประสบการณ์ 12 ปี ตำแหน่งงาน Design Engineer , Project Site Engineer, Installation Engineer, Service Manager Engineer

นายพรนารายณ์ มณีฉาย
Managing Director

ชำนาญงานด้านติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข

งานด้านเครื่องกลโรงงาน

ด้านการศึกษา

จบปริญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาออกแบบและผลิตเครื่องกล

ด้านการทำงาน

ประสบการณ์ 9 ปี ตำแหน่งงาน Design Engineer , Project Site Engineer, Installation Engineer, Service Manager Engineer

นางสาวสุกัญญา อักษรทอง
Secretary

ชำนาญงานด้านประสานงาน

วิเคราะห์ธุรกิจ

 

ด้านการศึกษา

จบปริญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ด้านการทำงาน

ประสบการณ์ 9 ปี ตำแหน่งงาน Business Analyst